โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์
หมู่ที่ 6 บ้านวะภูแก้ว  ตำบลมะเกลือใหม่  อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
เบอร์โทรศัพท์ 044-082604
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 800,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 1,440,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 700,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำห้องส้วม สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 78,900 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำห้องส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 20,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำห้องส้วม สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 100,500 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 1,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 10,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 150,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 3,240,000 บาท
เพิ่มเติม..