โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์
หมู่ที่ 6 บ้านวะภูแก้ว  ตำบลมะเกลือใหม่  อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
เบอร์โทรศัพท์ 044-082604
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพัฒน์ สุคนธพงศ์
ตำแหน่ง : รักษาการฯครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขสันต์ สิงโห
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายพุฒิสรรค์ ผันสูงเนิน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายพุฒิสรรค์ ผันสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายวชิรา พันธุ์โอภาส
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายวชิรา พันธุ์โอภาส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2548
ชื่อ-นามสกุล : นางสมเจตน์ ปทุมรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย ผาสุขนิตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-ปัจจุบัน