โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์
หมู่ที่ 6 บ้านวะภูแก้ว  ตำบลมะเกลือใหม่  อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
เบอร์โทรศัพท์ 044-082604
ปฐมวัย

นางสุพรรณ สุวรรณจิตร
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางรัชต์วริยา บุญธิติพันธ์
ครู คศ.3