โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์
หมู่ที่ 6 บ้านวะภูแก้ว  ตำบลมะเกลือใหม่  อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
เบอร์โทรศัพท์ 044-082604
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเพ็ญแข สองเมือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุมาลี หฤทัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0