โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์
หมู่ที่ 6 บ้านวะภูแก้ว  ตำบลมะเกลือใหม่  อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
เบอร์โทรศัพท์ 044-082604
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอมรรัตน์ ขมพุทรา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายบุณยสิทธิ์ บุญธิติพันธ์
ครู คศ.3