โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์
หมู่ที่ 6 บ้านวะภูแก้ว  ตำบลมะเกลือใหม่  อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
เบอร์โทรศัพท์ 044-082604
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายแสงอรุณ รังกำเนิด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอภิสิทธิ์ หลั่งทองหลาง
ครูผู้ช่วย