โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์
หมู่ที่ 6 บ้านวะภูแก้ว  ตำบลมะเกลือใหม่  อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
เบอร์โทรศัพท์ 044-082604
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเสาวรีย์ ชัยวงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ